تبلیغات

کاربرد اسپكتروفتومتری و PH- متری در داروسازی

اندازه‌گیری برخی از آنتی‌بیوتیك‌ها در فرآورده‌های دارویی با بكارگیری روش‌های پیشنهادی اسپكتروفتومتری و PH- متری 


 یك روش اسپكتروفتومتری دقیق، سریع و آسان برای اندازه‌گیری آمپی‌سیلین، آموكسی‌سیلین و سفازولین در فرم خالص و نمونه‌های دارویی ارائه شده است. این روش براساس تشكیل كمپلكس آبی‌پروس بوده و واكنش مورد نظر برای اندازه‌گیری اسپكتروفتومتری پنی‌سیلین‌ها با استفاده و هگزاسیانوفرات (III) به عنوان عوامل رنگزا مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این روش افزایش مقدار زیادی از آنیون كمپلكس دهنده مانع از تشكیل رسوب آبی پروس شده و در نتیجه یك محلول آبی پر رنگ (nm730-700 ) در اثر كاهش به توسط پنی‌سیلین‌ها در محیط اسیدی و در درجه حرارت 65 درجه سانتی‌گراد حاصل می‌گردد. اثر عوامل مختلفی نظیر غلظت ، ، نوع و غلظت اسید، درجه حرارت و زمان حرارت دادن، بررسی شده، بطوریكه تحت شرایط بهینه، محدوده خطی منحنی معیارگیری برای آمپی‌سیلین 12-2 ، آموكسی‌سیلین 5/13-5 و سفازولین 12-3 تعیین گردیده است. انحراف استاندارد نسبی برای اندازه‌گیری 5 از پنی‌سیلین‌ها در حدود % 5/1-1 می‌باشد. روش پیشنهادی بطور موفقیت‌آمیزی برای اندازه‌گیری آمپی‌سیلین، آموكسی‌سیلین و سفازولین در نمونة خالص و اشكال دارویی نظیر قرص و سوسپانسیون خوراكی و كپسول بكار گرفته شده است. تطابق بسیار خوبی از كاربرد روش‌های استاندارد و روش‌های پیشنهادی در اندازه‌گیری پنی‌سیلین در نمونه‌های دارویی، نشان دهندة عدم مزاحمت افزودنی‌های مجازی است كه در اشكال دارویی بكار گرفته می‌شود. هر كدام از سه داروی آنتی‌بیوتیك كم محلول در آب، آمپی‌سیلین، آموكسی‌سیلین و سفالكسین در محلول مایسلی N- هگزادسیل، N و N و N- تری متیل آمونیوم بروماید (CTAB) حل شده و با محلولی از NaOH استاندارد شده عاری از كربنات به غلظت M025/0 تیتر شده است. از روش پتانسیومتری برای تشخیص نقطه پایان تیتراسیون استفاده شده است. مقادیر های داروهای آنتی‌بیوتیك در حضور CTAB به روش پتانسیومتری محاسبه شده و با مقادیر حاصل از داروها در عدم حضور CTAB مقایسه گردیده‌اند. شرایط تیتراسیون pH- متری داروهای آنتی‌بیوتیك با استفاده از مخلول استاندارد NaOH بهینه شده و برای اندازه‌گیری آنها در فرم خالص و فرآورده‌های دارویی مختلف بكار گرفته شده است. انحراف استاندارد روش برای اندازه‌گیری 25 میلی‌گرم از آنتی‌بیوتیك‌های حدود % 2-1 بوده است. روش پیشنهادی بسیار ساده، ارزان و دقیق بوده و می‌تواند جایگزین روشهای انجام شده در حلال‌های ناآبی گردد.