تبلیغات
آموزش شیمی Chemistry Education - سوال شیمی۳
 
آموزش شیمی Chemistry Education
از شیمی بیاموزیم اکسید کردن بدی ها و احیا کردن خوبی ها را
                                                        
درباره وبلاگ

این وبلاگ در راستای قوانین دولت جمهوری اسلامی ایران و صرفا در زمینه آمورش شیمی فعالیت میکند .لینک موجود به معنی تایید محتوای آنها و دیدگاه مدیر سایت یا وبلاگ هانیست.
مدیر وبلاگ : ص ـ رجایی (کارشناس ارشد شیمی معدنی)
نظرسنجی
کدام قسمت از این وبلاگ مورد توجه شماست؟صفحات جانبی
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
سوال تستی شیمی ۳

سوال تستی شیمی ۳

۱-كدام گزینه در مورد انتالپی تشكیل نادرست است؟

الف.تغییر انتالپی درواكنش تشكیل یك مول ماده از عناصر سازنده ی ان     است .

ب.گرمای استاندارد تشكیل بسیاری از مواد منفی است .

ج.گرمای استاندارد تشكیل عنصرها به حالت ازاد صفر است .

د.الماس به عنوان حالت استاندارد كربن برای گرمای استاندارد تشكیل میباشد .

 

2.اگردر شرایط مساوی واكنش سوختن اوكتان در ظرف سر باز انجام شود و یا اینكه این سوختن در موتور خودرو انجام شود كدام كمیت یا كمیت ها در دو حالت یكسان است ؟

الف. انرژی درونی و گرما        ب.گرما وكار       ج.كار        د.انرژی درونی

 

3.گرماسنج بمبی برای اندازه گیری گرمای یك واكنش در ... ثابت استفاده می شودكه ... همان ... سیستم است .

الف . حجم ثابت. انرژی درونی                           ب. فشار ثابت . انتالپی

ج. حجم   ثابت . انتالپی                                      د. فشار ثابت. انرژی درونی

.

4. انتالپی تبخیر كدام بیشتر است ؟

الف .ارگون           ب.متان             ج. دی اتیل بنزن                د. آب

 

5. با توجه به اینكه گرمای تشكیل گازهای گوگرد دی اكسید و گوگرد تری اكسید بر حسب كیلو ژول بر مول به ترتیب برابر 8/296- و 2/395- است . آنتالپی واكنش زیر چند كیلوژول است؟

            SO2+0/5O2              SO3

 الف . 692-                 ب.4/98-                 ج. 8/196-               د .346+

 

6.پایدارترین دگرشكل كربن  ...  است كه انتالپی تشكیل آن ...

الف. گرافیت . مقدارمنفی است                        ب . الماس .  مقدار منفی است    

ج. گرافیت . برابرصفر است                           د. الماس . برابر صفر است .

 

7رمقایسه تحت كدام شرایط زیر از سوختن پروپان گرمای بیشتری آزاد می شود ؟

1)  C3H8(g)+5O2(g)              3CO2(g)+4H2O(L)          

                                  )C3H8(g)+5O2(g)                 3CO2(g)+4H2O(g)

3)2C3H8(g)+10O2(g)               6CO2(g)+8H2O(L)

4) 2C3H8(g)+10O2(g)             6CO2(g)+8H2O

 

8.گرمای تبخیر مولی آب 7/40كیلو ژول بر مول است برای تبدیل 2گرم آب100درجه سانتیگراد به 2گرم بخار آب 100درجه سانتیگراد چند كیلو ژول گرما لازم است؟

)H2O=18)

 

الف.35/20        ب.52/4       ج.4/81              د.26/2

 

9.معادلات شیمیایی زیر را موازنه كنید.

1)NaOH+H3PO4                Na3PO4+H2O

 

2)Mg3N2+H2O                 NH3+Mg(OH)2

 

10.به سؤالات زیر پاسخ دهید

 الف)واكنش جا به جایی دوگانه را تعریف كنید.

 ب)در جای خالی واكنشگر یا فراوردهمناسب قرار دهید.

1)2NaHCO3(s)                   …….+……..+H2O

2)………..                  2KNO2+O2(g)

11.نوع واكنش های زیر را مشخص كنید.

 

1)N2+3H2                  2NH3

 

2)H2S2O7+H2O                2H2SO4

 

3)H2SO4+2NaOH                 Na2SO4+2H2O

 

4)2K+2H2O             H2+2KOH

 

12مكانیسم پر شدن كیسه های هوا در اتومبیل را با نوشتن معادلات مربوطه توضیح دهید. 

13سیلیكون تترا كلرید    SiCL4 را میتوان با حرارت دادن Siدر گاز كلر به دست آورد.

Si(s)+2cl2(g)               SiCL4(L)

 

در واكنشی 5/0مولSiCL4 تهیه شده است.

الف)چند مول گاز كلر در واكنش مصرف شده است ؟

ب)اگر مقدار 12گرم SiCL4تولید شود چند گرم Si مصرف شده است؟     (Si=28g,cl=35g)

.14مول گاز مو نوكسید كربن را با 7مول گاز اكسیژن وارد واكنش می كنیم تا دی اكسید كربن بدست آید .كدام واكنش دهنده محدود كننده است؟چرا؟چند مول از كدام ماده اضافی است؟

 

15با 100گرم هیدروكسید سدیم جامد وبا خلوص %80چند لیترمحلول 0/2مولار می سازید.  NaOH=40

 

16. واكنش 2 مول دی نیتروژن پنتا اكسید با آب چند گرم اسید نیتریك بدست می آید .

 

اسید نیتریك              آب+نیتروژن پنتاكسید

 

H=1     O=16      N=14

 

17طابق واكنش زیرازگرم كردن 1/5grسدیم هیدروژن كربنات چندمیلی لیترگازCO2آزاد

می شود؟چگالی CO2برابر 1/1گرم بر لیتر است.

2NaHCO3(s)                H2O(L)+Na2CO3(s)+CO2(g)

 18.برای تهیه 10میلی لیتر محلول HCL,0/2مولار به چند میلی لیتر از محلول 2مولار آن نیاز داریم.

 

19.چند گرم سیلیسیم خالص از واكنش كامل 225گرمSiCL4و225كرم منیزیم بدست می آید. 

SiCL4(L)+2Mg(s)                   Si(s)+2MgCL2 

Si=28              Mg=24               CL=35

 

12.FeTiO3در واكنش با اسید سولفوریك تولید TiO2كه یك ماده سفید رنگ است می كند.این ماده به دلیل شفاف بودن به عنوان عامل رنگ كننده به كار می رود. 

FeTiO3+H2SO4                    TiO2+FeSO4+H2O

 

دریك آزمایش هشت ضرب در ده به توان سه كیلو گرم FeTiO3تولید سه ممیز شصت وهفت ضرب در ده به توان سه TiO2می كند.بازده درصدی واكنش را حساب كنید.

(Ti=48   )         (O=16)     (Fe=56)

20 ]چه حجمی از گاز H2Sدر شرایط STPمی تواند از واكنش K2Sاضافی با 1/6Lمحلول HCL 5/0 مولار بدست آید

2HCL+K2S                 H2S+2KCL

2 
نوع مطلب : سوالات شیمی، 
برچسب ها :