تبلیغات
آموزش شیمی Chemistry Education - سوالات شیمی2
 
آموزش شیمی Chemistry Education
از شیمی بیاموزیم اکسید کردن بدی ها و احیا کردن خوبی ها را
                                                        
درباره وبلاگ

این وبلاگ در راستای قوانین دولت جمهوری اسلامی ایران و صرفا در زمینه آمورش شیمی فعالیت میکند .لینک موجود به معنی تایید محتوای آنها و دیدگاه مدیر سایت یا وبلاگ هانیست.
مدیر وبلاگ : ص ـ رجایی (کارشناس ارشد شیمی معدنی)
نظرسنجی
کدام قسمت از این وبلاگ مورد توجه شماست؟صفحات جانبی
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

سوالات شیمی2

فصل اول

 

1- شایدبتوان گفت که .......... مقدمه ای برای شناخت ساختار درونی اتم بوده است .

1)انتشارکتاب شیمی دان شکاک                                2)ارائه ی نظریه اتمی دالتون

3)اجرای آزمایش های بسیاری با الکتریسیته                4)انجام  پژوهش های علمی توسط دالتون

 

2- فیزیک دان ها برای توجیه مشاهده های مربوط به ... برای ... ذره ای بنیادی پیشنهادکردن وآن را.. نامیدند درآن زمان به وجودرابطه میان اتم والکترون پی برده .........

1)الکتریسیته مالشی وبرقکافت –الکتریسیته- الکترون- نشد         2)پرتوزایی- اتم ها- الکترون- شد

3)الکتریسیته مالشی وپرتوزایی- اتم ها – پروتون- شد               4)پرتوکاتدی- عنصرها- پرتون- نشد

 

3- برقکافت یک.......... است که باعبور جریان برق ازدرون .......... به وقوع می پیوندد اجرای چنین آزمایش هایی به کشف ..........منجرشد . 

1)فرآیند فیزیکی- یک فلز- الکترون                             2)واکنش شیمیایی- یک فلز- ایزوتوپ ها

3)فرآیندفیزیکی- محلول- ایزوتوپ ها                          4)واکنش شیمیایی- محلول- الکترون

.......

سوالات شیمی2

فصل اول

 

1- شایدبتوان گفت که .......... مقدمه ای برای شناخت ساختار درونی اتم بوده است .

1)انتشارکتاب شیمی دان شکاک                                2)ارائه ی نظریه اتمی دالتون

3)اجرای آزمایش های بسیاری با الکتریسیته                4)انجام  پژوهش های علمی توسط دالتون

 

2- فیزیک دان ها برای توجیه مشاهده های مربوط به ... برای ... ذره ای بنیادی پیشنهادکردن وآن را.. نامیدند درآن زمان به وجودرابطه میان اتم والکترون پی برده .........

1)الکتریسیته مالشی وبرقکافت –الکتریسیته- الکترون- نشد         2)پرتوزایی- اتم ها- الکترون- شد

3)الکتریسیته مالشی وپرتوزایی- اتم ها – پروتون- شد               4)پرتوکاتدی- عنصرها- پرتون- نشد

 

3- برقکافت یک.......... است که باعبور جریان برق ازدرون .......... به وقوع می پیوندد اجرای چنین آزمایش هایی به کشف ..........منجرشد . 

1)فرآیند فیزیکی- یک فلز- الکترون                             2)واکنش شیمیایی- یک فلز- ایزوتوپ ها

3)فرآیندفیزیکی- محلول- ایزوتوپ ها                          4)واکنش شیمیایی- محلول- الکترون

 

4- لوله پرتوکاتدی لوله ای شیشه ای است که .......... هوای درون آن به کمک پمپ خلا خارج شده است دردو انتهای این لوله یک قطعه فلز نصب شده است که به آن الکترود می گویند هنگامی که یک ولتاژ.......... بین این دوالکترود اعمال شود پرتوهایی ازالکترود.......... به سمت الکترود.......... جریان می یابد .

1)بیش تر- بسیارقوی- منفی- مثبت   2)تمام- نسبتاً قوی – منفی- مثبت

3)بیش تر- بسیارضعیف- مثبت- منفی  4)تمام- بسیارقوی – منفی- مثبت

 

5- درحالی که .......... در آزمایشگاه خود روی .......... مطالعه می کردهم زمان.......... که روی خاصیت ..................... موادشیمیایی کار می کرد به طورتصادفی باپدیده پرتوزایی روبه رو شد

1) تامسون- پرتوکاتدی- هانری بکرل- فسفر سانس                    2) تامسون- پرتوکاتدی- ماری کوری- فسفرسانس

3)رادرفورد- ورقه نازک طلا- هانری بکرل- فلوئورسانس            4) مایکل فارادی- برقکانت محلول ها-  

 

                                                                                   ماری کوری- فسفرسانس

 

6- کدام گزینه درمورد تامسون وپژوهش های وی نادرست است؟  

1 )ازپیش گامان مطالعه ی ساختاراتم بوده است                       

   2) نخستین ذره ی ریز اتمی توسط وی کشف شد                  

   3) بامطالعه فسفرسانس موادشیمیایی مدل اتمی خودراارائه کرد   

   4) بامطالعه برروی پرتوهای کاتدی نسبت باربه جرم الکترون رااندازه   گیری کرد 

  

7- جنس اشعه α و اشعه β چیست؟
1)
α الکترون و β پروتون                 2) α هسته هلیم و β الکترون
3)
α هلیم دو بارمثبت وβ پروتون       4) α امواج الکترومغناطیسی و β الکترون

 

8- کدام دو نوع از پرتو های منتشر شده از مواد پرتو زا به ترتیب به وسیله یک ورقه کاغذ ویک ورقه آلومینیمی جذب می شوند واز آن نمی گذرند ؟ (ریاضی 84 )

9- 1) آلفا- بتا          2) آلفا – گاما                 3) بتا- گاما               4)  بتا- آلفا

 

10- رادرفورد .......... تشکیل تابش های حاصل از مواد پرتوزا رابه کمک مدل اتمی تامسون توجیه کند اودر آزمایش ورقه نازکی ازطلا راباذره های .......... بمباران کرد به امیدآن که .......... ذره های پرانرژی وسنگین .......... که دارای بار .......... نیز هستندبا.......... میزان انحراف ازاین ورقه ی نازک عبور کنند

1 نتوانست- آلفا- همه ی- آلفا- مثبت- کم ترین        2) توانست- بتا- همه ی- بتا- منفی- بیش ترین

3) نتوانست- آلفا- همه ی- آلفا- مثبت- بیش تری      4) توانست- آلفا- تعدادکمی از- آلفا- مثبت- بیش ترین

 

11- كدام عبارت درمورد نوترون درست است ؟

 1) ذره ای منفی وجرم آن اندكی بیش تر از جرم الكترون است   2) ذره ای مثبت وجرم آن اندكی بیش تر از جرم الكترون است

 3) ذره ای خنثی وجرم آن اندكی بیش تر ازجرم پروتون است   4) ذره ای خنثی وجرم آن مساوی جرم پروتون است

 

12- خواص شیمیایی یك اتم توسط كدام عدد زیر مشخص می شود ؟ ( تجربی آزاد 84 )

1) تعداد نوترون ها   2) عدد جرمی      3) عدد اتمی      4) تعداد نوترون ها و الكترون ها

 

13- عدد جرمی عنصری 32 است اگر تعداد پروتون و نوترون آن برابر باشد عدد اتمی آن کدام است؟
1)16    2) 32     3) 15     4) 17

 

14- آزمایش روی نمونه های طبیعی ازگاز کلروجود ....... ایزوتوپ رابه اثبات رسانده است ازهر ......... اتم کلر موجوددر طبیعت ......... اتم Cl3517   و.......... اتم    Cl 17 37     است

1) دو- چهار- دو- دو    2) دو- چهار- سه- یک       3) سه- پنچ- چهار- یک      4) سه- پنچ- سه- دو

 

15- تفاوت دو ایزوتوپ از یك عنصر در كدام خاصیت آنهاست؟

الف) تعداد الكترون ها           ب) تعداد پروتونها               ج) عدد اتمی                د) جرم اتمی

 

16- دو اتم ایزوتوپ در كدام مورد با هم تفاوتی ندارند؟

الف) تعداد الكترونها                ب) تعداد نوترونها             ج) عدد جرمی            د) خواص فیزیكی

 

17- کدامیک از اتمهای A Z+1 131و B Z-1 126 و D Z-1  131و E Z 132 ایزوتوپ یکدگرند؟     1)   A,D 2 )     B,D 3)    C,E 4 )  A,B                               

 

18- ازمیان عنصرهای زیر كدام دوعنصربا هم ایزوتوپ هستند ؟

 آ)A 2010      ب) B 2412             پ) C 2110       ت) D3517

 1)آ و ب            2)ب و پ        3)ب و ت                 4)آ و پ

 

19- واحد جرم اتمی (amu) كدام مورد زیر است ؟

الف)1/12 جرم 12C تعریف شده است.              ب) 1/16 جرم 12Cتعریف شده است.

ج) 1/16 جرم 16O تعریف شده است.                  د) جرم 1 اتم 1H تعریف شده است

 

20- نقره دارای دو ایزو توپ با جرم های اتمی 9/106 و 9/108 است اگر فراوانی ایزوتوپ سبک تر آن برابر با 52 درصد باشد جرم اتمی متوسط نقره کدام است ؟ (ریاضی 84)

1)84/107          2)86/107                    3)88/107               4)89/107

  

21- ازآنجا که جرم پروتون ها ونوترون ها باهم برابر و....... برابر  amu 1  است می توان ازروی ..... یک اتم...... آ ن را تخمین زد

1) دقیقاً- عدد جرمی- جرم          2) حدوداً- عددجرمی- جرم           ۳)دقیقاْ - عدد اتمی - عدد جرمی       ۴) حدوداً- جرم اتم- جرم ایزوتوپ ها

 

22- دانشمندان باکمک دستگاهی به نام .......... جرم اتم ها رابا.......... اندازه گیری میکننداین اندازه گیری ها نشان می دهد که همه ی اتم های یک عنصر جرم یکسانی ..........

1) طیف بین- بادقت بسیار زیادی- دارند                     2) طیف سنج جرمی- به طور تقریبی- ندارد

3) طیف بین – به طور تقریبی-ندارند                         4) طیف سنج جرمی- بادقت بسیار زیادی- ندارند

 

23- کدام عبارت درمورد آزمون شعله نادرست است ؟ (تجربی 84 )

1)برای تشخیص یون های نا فلزی سودمند است     2) روشی برای شناسایی یون های فلزی است

3)برای شناسایی یک فلز مجهول به کار می رود     4) با استفاده از یک میله با سیم نیکروم انجام می گیرد

 

24- هنگامی که بریک لوله تخلیه ی الکتریکی دارای ....... با فشار ...... ولتاژبالایی اعما ل شودبراثر تخلیه الکتریکی گاز درون لوله بارنگ .......... به التهاب در می آید.                                                                                                                                                                                                                   1 ) هوا- زیاد- سبز    2) گازهیدروژن- زیاد- صورتی روشن    3) هوا- کم- سبز       4) گازهیدروژن- کم- صورتی روشن

 

25- این نظریه كه الكترون ها یك اتم در مدارهایی با انرژی های متفاوت قرار دارند مربوط به كدام دانشمند است ؟ ( تجربی آزاد 84)

26- 1)  نیلز بور          2) تامسون            3) رادرفورد               4) دالتون

 

27- درمدل کوانتومی اتم هیدروژن انرژی زیر لایه ها به عددکوانتومی .......... وابسته ..........وبافزایش آن مقدار انرژی زیر لایه ها..........ازاین رو دراتم هیدروژن همه ی زیر لایه های موجود دریک لایه ی الکترونی هم انرژی ........... بود .

1)اصلی- نیست- تغییری نمی کند- خواهند                       2)اصلی- است- افزایش می یابد- خواهند

3)اصلی واوربیتالی- است- افزایش می یابد- نخواهند        4)اصلی- است- افزایش می یابد- نخواهند

 

28- درمدل کوانتومی به جای ................از واژه ی .................استفاده  می شود و  ............... رامعین می کند

1) لایه های الکترونی- ترازهای انرژی- فاصله آنهاتاهسته    2) لایه های الکترونی- اوربیتال- انرژی آنها

3 ) ترازهای انرژی- اوربیتال- فاصله آنهاتاهسته                 4 ) ترازهای انرژی- لایه های الکترونی- سطح انرژی آنها

 

29- کدام مطلب درمورد تغییرات انرژی های یونش متوالی منیزیم Mg 12 نادرست است ؟

1)اولین جهش بزرگ آن از  IE 2 به IE3نوع مطلب : سوالات شیمی، 
برچسب ها :